Stavebná činnosť

Úvod Stavebná činnosť

Stavebná činnosť spoločnosti Ledrov je v súčasnosti zameraná prevažne na stavebné práce vykonávane pre potreby obce Lednické Rovne. Tieto práce pozostávajú s rekonštrukčných a sanačných prác, výstavby parkovísk, chodníkov, oplotení a pod.

Pre spravované bytové a nebytové priestory zabezpečujeme požadovanú údržbu a havarijnú službu.

Subdodávateľské činnosti zabezpečujeme prostredníctvom dodávateľov z Lednických Rovní alebo blízkeho okolia s ohľadom na predložené cenové ponuky.

 

Hlavnou ideou tejto prevádzky je značnou mierou sa podieľať na rozvoji obci. Realizovať pre obec stavebné zákazky a takto získané príjmy použiť opäť v prospech obce. V minulosti realizovali tieto zákazky súkromné spoločnosti, u ktorých ostávali aj zisky.

Aktuálne počasie Lednické Rovne