Správa bytových domov

     Spoločnosť Ledrov s r.o. Lednické Rovne dňom 1. 1. 2008 rozšírilo svoje portfólio podnikateľských aktivít o komplexné zabezpečenie správy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytových domov. Základným cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené so správou tak, aby ich vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti.

     Spoločnosť Ledrov s r.o má dlhoročné skúsenosti so správou bytov vo vlastníctve Obce Lednické Rovne a taktiež so správou nebytových priestorov (Dom služieb, Zdravotné stredisko). Obytné domy spravuje na základe zmluvy o výkone správy, prípadne mandátnej zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

Poplatok za správu                 5,50 € + DPH / byt / mesiac

(výška poplatku je konečnou sumou, ktorá je inkasovaná za správu

a zahŕňa aj všetky administratívne úkony a poštové poplatky)

 

Služby poskytované v rámci správy bytov a nebytových priestorov:

 

Ekonomické:

 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov spravovanej nehnuteľnosti
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti
 • spracovanie a výpočet mesačných zálohových platieb
 • vedenie špeciálneho programu na rozúčtovanie nákladov podľa jednotlivých bytov za príslušný rok
 • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby
 • vedenie evidencie platieb od vlastníkov bytov

Technické:

 • sprostredkovanie zabezpečenia bežnej údržby, opráv a väčších investičných akcií vrátane pomoci pri zabezpečovaní ich financovania
 • zabezpečenie pravidelných revízií a odborných prehliadok
 • evidencia termínov pravidelných revízií a odborných prehliadok
 • zabezpečenie odstránenia závad po revíziach

Právne:

 • zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vlastníkov bytov
 • kompletný právny servis vymáhania pohľadávok cez podanie na súd až po zabezpečenie exekučného titulu
 • podávanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru
 • uzatváranie dohôd o splatení dlhu

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne