Parkovisko za Domom služieb

Úvod Stavebná činnosť Realizovné stavbyParkovisko za Domom služieb

Termín realizácie :  5/2018 - 8/2018

 

Územie na ktorom sa bude umiestňovať navrhovaný výstavba parkovísk, je priamo napojené na existujúce parkoviská.  Navrhovaná plocha sa nachádza v centre obce Lednické Rovne na parcelách č. C KN 414/1, 141/2, 414/3, 413, 412, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 402/1. V existujúcom stave sú parcely nezastavané a vo vlastníctve investora.  Na parcele č. C-KN 414/2 sa nachádza existujúca budova – obchod , ktorý sa vybúra ešte pred realizáciou projektu. Riešená plocha pre parkovisko je v priamom napojení na budovu domu služieb.  Parkovisko sa bude budovať na plochách zo zeminy a čiastočnej spevnenej plochy a bude v priamom napojení na existujúce parkovisko. V súčasnosti je na zemine vysypaná štrkodrva nezistenej frakcie, projektant vychádzal z geodetického zamierania kt. bolo zrealizované pred násypom tejto plochy štrkom. Záujmové územie výstavby je neupravené. V rámci tejto stavby nedôjde k zásahu do trvalých porastov. Pred konečnou úpravou bude terén dotknutý výstavbou upravený do navrhovaných profilov a následne zatrávnený výsevom trávneho semena.

Vjazd na novú časť parkoviska bude z ulice Rovňanská – cez existujúci vjazd na exist. Parkovisko. Peší vstup na parkovisko je možný aj z ulice Jilemnického. Cez riešené územie prechádzajú podzemné vedenia kanalizácie, STL plynu, nadzemné rozvody NN, káblové rozvody NN ktorých ochranné pásma počas realizácie stavby treba rešpektovať!

Na území sa nenachádza žiadna zeleň, ktorá by bola v ochrannom pásme. Navrhované stavebné objekty sa nedotýkajú chránených  území a kultúrnych pamiatok. Je nutné počas stavby všetky siete vytýčiť.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín.

 

Technická dokumentácia :

 

Sprievodná technická správa

 

Súhrná technická správa

 

Situácia - dopravné značenie

 

Situácia - stavebná časť

 

Situácia - kanalizácia

 

Situácia - sadové úpravy

 

Situácia - verejné osvetlenie

 

 

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne