Zmluvy 2021

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

1/2021

Obec Lednické Rovne

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 30.4.2021  
2/2021 Obec Lednické Rovne Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 30.4.2021  
3/2021 Obec Košeca Dodatok č. 1 k Zmluve o zmesovom komunálnom odpade zo dňa 23.03.2020  3.5.2021  
4/2021 Gabriela Kuhajdová Podnájomná zmluva  3.5.2021  
5/2021 Mariana Žalúdková Podnájomná zmluva  1.5.2021  
6/2021 Obec Košeca Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze TKO  3.5.2021  
7/2021 Agro Tami a.s. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  16.7.2021  
8/2021 Agrozat s.r.o. Kúpna zmluva DH112  20.7.2021  1200 €
9/2021 Obec Lednické Rovne Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 17.9.2021  
10/2021 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva DS 17.9.2021 2500 €
11/2021 Obec Lednické Rovne Zmluva o poskytovaní služieb ZS 17.9.2021   8,40 €
12/2021 Obec Lednické Rovne Zmluva o dielo - garáže majer 19.9.2021 60000 €
13/2021 Bytové spol. LR Mandátna zmluva o obstaraní výkonu správy  20.9.2021  
14/2021 Obec Lednické Rovne Dohoda o zľave nájomného - ZS  7.10.2021  637,41
15/2021 Obec Lednické Rovne Dohoda o zľave nájomného - DS  7.10.2021 1 001,47
16/2021 Yura Corporation Zmluva o vývoze odpadu  20.12.2021  45|€
17/2021 Obec Košeca Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu  21.12.2021  
18/2021 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch  21.12.2021  96,00 €
19/2021 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu a BRO  21.12.2021  1 778,78 €
         
         Aktuálne počasie Lednické Rovne