Zmluvy 2022

 

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

 1_2022  Torus Therm s.r.o.  Nákladné vozidlo - Ramenový nosič kontajnerov na prepravu odpadu  15.3.2022  

64000,00€

 2_2022  BKS Leasing s.r.o.  Leasingová zmluva na vozidlo - Ramenový nosič kontajnerov na prepravu odpadu  15.3.2022  983,91/mesiac
 3_2022  Obec Lednické Rovne  Dodatok k zmluve č. LED-3/202  12.5.2022  56 000€
 4_2022  Sokol SVB  Mandátna zmluva o výkone správy  1.7.2022  
 5_2022  Obec Lednické Rovne  Zmluva o dielo - chodník Sv anny  5.10.2022  140 000 €
 6_2022  Ticket Servis s.r.o.  Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov  4.1.2023  
 7_2022  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  Zmluva

na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

 4.1.2023  
 8_2022 Obec Lednické Rovne  Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2023.  4.1.2023  1 797,78 €
 9_2022 Obec Lednické Rovne  Zmluva o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2023.  4.1.2023  102 €
 10_2022 Spoločenstvo vlastíkov bytov č. 211   Mandátna zmluva o výkone správy  5.1.2023  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Aktuálne počasie Lednické Rovne